Symphony Wave Power submits a JTF-IJmond subsidy plan in collaboration with Harsveld Apparatenbouw

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Lees onderaan deze pagina het artikel in het Nederlands.

The Regional Steering Committee of the Just Transition Fund (JTF) IJmond visited Harsveld Apparatenbouw in Velsen-Noord last week. Harsveld is the specialist in advising, manufacturing, assembling and installing process installations. Here they also work on the Symphony Wave Power (SWP). This innovative technology generates 100 kW of wave energy and can be combined with solar energy. Fred Gardner, director of Teamwork Technology and advisor Bouke Veldman have submitted a promising JTF* EU grant application for this project.

Generating nine times as much energy in water

Host is Rob de Visser, director of Harsveld. Fred Gardner and Bouke Veldman explained the SWP project. Harsveld is an important partner in the production of parts. In the development of the SWP, Harsveld also works with the knowledge available at the engineering firms they work with. The device is mounted under water. The fact is that in waves in the water nine times as much energy can be generated from a square meter compared to a wind turbine. By adding wave energy to wind, the yield from the same wind farm increases by 30-50%. Wind and wave energy are complementary to solar energy in time.

SWP almost 100% recyclable and ideas for training

Another big advantage of the SWP is that the device is almost entirely made of steel and is therefore almost 100% recyclable. In addition, the SWP has no effect on bird migration and on large fish, because it is a closed system under water. A test on biodiversity will still take place. This JTF EU subsidy application includes the development of an E-box, the software and communication from shore. A control room at Techport and the training of employees have also been included in a subsequent project. So Harsveld and Techport seek cooperation with that application. There is currently a major knowledge gap in the field of offshore electronics.

Implementation of SWP in the energy supply of islands and coastal areas

Discussions are underway with organizations in Texel where work is being done on the implementation of the SWP. With its own cable, for example, a holiday park can get their energy from waves. This way of supplying sustainable energy provides added value and higher costs may be charged. The SWP can supply all coastal areas of Noord Holland with sustainable electricity.

Use of cables Test Park Wind outside Egmond by SWP

During the working visit, Fred Gardner also called for the preservation of the cables of the Egmond aan Zee wind farm. The wind farm has a finite permit and will be demolished in two years. The cables have a lifespan of 70 years and can be used by SWP, among others. Talks are already taking place with the Milieufederatie Noord-Holland and the Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier to generate diirable energy for the pumping station.

Positive advice project plan Symphony Wave Power

The external expert committee of JTF has given a positive advice to the Symphony Wave Power project plan. The JTF Kansen voor West program office is now testing and assessing the plan’s financial and legal feasibility.


*Info JTF-IJmond JTF-IJmond is a collaboration between the municipalities of Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Velsen, Uitgeest and the Provincie Noord-Holland, carried out by the Omgevingsdienst IJmond. JTF-IJmond is made possible by the European Commission and the Ministries of Economic Affairs and Climate, Social Affairs and Employment. You can read more about JTF-IJmond at https://jtf-ijmond.kansenvoorwest.nl/

Symphony Wave Power dient in samenwerking met Harsveld Apparatenbouw JTF-IJmond subsidieplan in

De Regionale Stuurgroep van het Just Transition Fund (JTF) IJmond bracht op donderdag 13 april een werkbezoek bij Harsveld Apparatenbouw in Velsen-Noord. Harsveld is de specialist in het adviseren, vervaardigen, monteren en installeren van procesinstallaties. Hier werken ze ook aan de Symphony Wave Power (SWP). Deze innovatieve technologie wekt 100 kW golfslagenergie op en is te combineren met zonne-energie. Fred Gardner, directeur van Teamwork Technology en adviseur Bouke Veldman hebben voor dit project een kansrijk JTF* EU-subsidieaanvraag ingediend. 

Negen keer zoveel energie opwek in water

Gastheer is Rob de Visser, directeur van Harsveld. Fred Gardner en Bouke Veldman lichtten het project SWP toe. Harsveld is een belangrijke partner bij het produceren van onderdelen. Bij de ontwikkeling van de SWP werkt Harsveld ook samen met de kennis die bij ingenieursbureaus zit, waarmee zij werken. Het apparaat wordt onder water gemonteerd. Het feit wil, dat in golfslag in het water negen keer zoveel energie uit een vierkante meter opgewekt kan worden in vergelijking met in een windturbine. Door toevoeging van golfenergie aan wind wordt de opbrengst uit een zelfde windpark 30-50% hoger. Wind- en golfenergie zijn in de tijd complementair aanzonne-energie.

SWP vrijwel 100% recyclebaar en ideeën voor een opleiding

Een ander groot voordeel van de SWP is dat het apparaat bijna geheel van staal is en daarom vrijwel 100% recyclebaar. Daarnaast heeft de SWP geen effect op de vogeltrek en op grote vissen, want onder water is het een gesloten systeem. Een test op de biodiversiteit gaat nog plaatsvinden. In deze JTF EU-subsidie aanvraag is de uitwerking van een E-box, de software en de communicatie vanaf de wal opgenomen. In een volgend project is ook een control room bij Techport én de opleiding van werknemers opgenomen. Dus bij die aanvraag zoeken Harsveld en Techport de samenwerking op. Op dit moment is er namelijk een grote kennisleemte op het gebied van offshore-elektronica.

Implementatie SWP in de energievoorziening van eilanden en kustgebieden

Er lopen gesprekken met partijen op Texel waar wordt gewerkt aan de implementatie van de SWP. Met een eigen kabel kan bijvoorbeeld een vakantiepark hun energie uit golven halen. Deze manier van duurzame energie voorziening geeft een meerwaarde en daarbij mogen hogere kosten worden gerekend. De SWP kan alle kustgebieden van Noord-Holland  van duurzame elektriciteit  voorzien.

Benut kabels Testpark Wind buiten Egmond door SWP

Tijdens het werkbezoek deed Fred Gardner ook een oproep voor het behoud van de kabels van het windpark Egmond aan Zee . Het windpark heeft een eindige  vergunning en wordt over twee jaar afgebroken . De kabels hebben een levensduur van 70 jaar en deze kunnen onder andere door SWP worden benut. Er vinden al gesprekken plaats met de Milieufederatie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier om diirzame energie voor het gemaal op te wekken.

Positief advies projectplan Symphony Wave Power

De externe deskundigencommissie van JTF heeft een positief advies afgegeven aan het Symphony Wave Power projectplan. Nu toetst en beoordeelt het JTF-programmabureau Kansen voor West het plan op financiële en juridische haalbaarheid.


*Info JTF-IJmond JTF-IJmond is een samenwerking tussen gemeenten Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Velsen, Uitgeest en provincie Noord-Holland, uitgevoerd door Omgevingsdienst IJmond. JTF-IJmond wordt mogelijk gemaakt door de Europese Commissie en de Ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Meer informatie over JTF-IJmond leest u op https://jtf-ijmond.kansenvoorwest.nl/

More To Explore